Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Chiffon Group s.r.o.

 

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Chiffon Group s.r.o., IČ 10888632, Praha - Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00,

zapsaná v obchodním rejstříku, 350212 C, Městský soud v Praze

  (dále jen jako „Prodávající“)

 a zákazníkem (dále jen jako "Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako "Zboží") (dále jen jako "Smlouva") prostřednictvím jeho on-line obchodu umístěného na webových stránkách www.le-bouquet.cz (dále jen jako "Webové rozhraní")

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

 

  

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1.  
  1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového rozhraní Prodávajícího umístěného na adrese www.le-bouquet.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  2.  Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
  3. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.
  4. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami. Odchylná ustanovení od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě.
  5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  6. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
  7. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1.  
  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webovém rozhraní může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na Webovém rozhraní a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávným či nepravdivých osobních údajů.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ Kupní SMLOUVY

 1.  
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou konečné včetně daní a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   objednávaném Zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
   způsobu úhrady kupní ceny Zboží,
   údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
 1.  
  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).
  2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího.
  4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy, Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1.  
  1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupujícímu uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
   bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 123-5203310247/0100 vedený u Komerční banky (dále jen „Účet Prodávajícího“);
   bezhotovostně platební kartou;
  2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží (dále jen „Kupní cena“).
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.4), požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu.
  6. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1.  
  1. Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) denně, nejvýše však do výše Kupní ceny Zboží, a dále je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.
  6. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1.  
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy
   o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
   o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
   o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
   jakož i o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@le-bouquet.cz.
  3. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním Zboží.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží, které Kupující od Prodávajícího obdržel, musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
  5. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení Zboží.
  6. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu.
  7. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal, nebo způsobem jiným, souhlasí-li s tím Kupující a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí Zboží, nebo prokáže, že jej odeslal.
  8. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
  9. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
  10. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
  11. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  12. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

 1.  
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
   má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
   Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou (dále jen „Rozpor se Smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď dodáním nové součásti (týká-li se vada pouze této součásti), výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o Rozporu se Smlouvou věděl nebo Rozpor se Smlouvou sám způsobil.
  4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla ujednána nižší cena Zboží. Prodávající neodpovídá za vady, které mělo Zboží již při uzavření Smlouvy a vyplývá-li to z povahy Zboží. U použitého Zboží neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již při převzetí Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady, které Kupující sám způsobil.
  5. U Zboží, které podléhá rychlé zkáze (například živé květiny) je nutné uplatit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k převzetí Zboží, a to nejdéle do 24 hodin od jeho převzetí. V případě ostatních výrobků je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí.
  6. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  7. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo formou elektronické komunikace na adrese info@le-bouquet.cz. Prodávající Kupujícímu v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  8. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace Zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně však do výše ceny zboží.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1.  
  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení (dále jen jako „Osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo při registraci ve Webovém rozhraní a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících Zboží Kupujícímu nebudou bez souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.
  4. Kupující je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich případné změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
  5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
  6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1.  
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé Kupní ceny Zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku užití Webového rozhraní v rozporu s jeho určením.

 

 1. DORUČOVÁNÍ
 1.  
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresáft (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1.  
  1. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
  3. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 10888632, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  5. Pokud vztah související s užitím Obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  6. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  7. Kontaktní údaje Prodávajícího:
   adresa pro doručování Praha - Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00,
   adresa elektronické pošty info@le-bouquet.cz
   telefon +420 777 717 767.
  8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 1. 2022.

 

V Praze dne 1. 2. 2018

OLESJA KOZLOVA, jednatel

Chiffon Group s.r.o.

YEVHEN KOZLOV, jednatel

Chiffon Group s.r.o.